زغال خودسوز همان زغال معمولیست که با یک سری فرایند به زغال خودسوز تبدیل میشود.

برای اینکه زغال تبدیل به زغال خودسوز شود نخست زغال را هیدروژن گیری میکنند. اکسیژن را به صورت کامل از زغال میگیرند

و زغال جاذب شدید اکسیژن میشود.

شما اگر اکسیژن را از آتش حذف کنید چه اتفاقی می افتد  ؟

بله آتش خاموش خواهد شد

حال اگر اکسیژن بیشتری به آتش اضافه کنید چه میشود ؟ بله آتش شدید تر میشود.

زمانی که از زغال اکسیژن گرفته شود زغال به شدت اکسیژن را جذب میکند و این باعث میشود زغال بلافاصله با یک جرقه روشن شود و اینقدر روشن بماند تا جذب اکسیژن آن  به پایان برسد. و تا ان زمان زغال بصورت کلی سرخ شده است